Projekty zakończone

Projekt „INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE” skierowany był do uczniów klas drugich Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partner projektu: Berufsförderungsinstitut Burgenland – Instytut szkolenia zawodowego (BFI). Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2020-12-31. W trakcie realizacji Grantu uczniowie otrzymali wsparcie w ramach innowacyjnego dualnego modelu 3 D – doradztwo (doradztwo i pośrednictwo zawodowe, mentoring biznesowy), doskonalenie (dodatkowe kursy branżowe dla poszczególnych profili zawodowych), doświadczenie (zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności u pracodawców). Uczniowie otrzymali również: stypendium, odzież roboczą plus pakiet pracowniczy, zestaw ochrony osobistej dla ucznia, materiały dydaktyczne (tablet, bezprzewodowe słuchawki), wizyty studyjne, doradztwo zawodowe, współpraca z profesjonalnym jobcoach - em, animatorem kariery zawodowej, trenerem aktywności zawodowej, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie.

 

Projekt „NOWE KOMPETENCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI – MŁODZIEŻOWY ANIMATOR SPOŁECZNO-KULTUROWY OSÓB STARSZYCH” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był przez 15 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. Głównym założeniem projektu było stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół ZDZ poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież przede wszystkim mogła odnaleźć w sobie wrażliwość oraz szacunek, jaki powinno się okazać osobom starszym. Taki model myślenia kształtuje osobowość, charakter oraz szlachetną cechę jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi. Uczniowie uczestniczyli w 80 – godzinnym kursie „ Animator społeczno – kulturowy osób starszych”, który miał na celu przygotowanie do miesięcznego stażu. Praktyka odbyła się w Domu Seniora „Aktywni Zawsze”.

 

Projekt "MIERZ WYSOKO - EUROPEJSKA PRAKTYKA ZAWODOWA UCZNIÓW ZDZ SZKOŁĄ JAKOŚCI PRACY" adresowany był do uczniów klas trzecich Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich. Partnerem w projekcie była organizacja Vitalis GmbH z Schkeuditz k/Lipska, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów mobilności. Na zagraniczny staż do Niemiec wyjechało 40 uczniów w dwóch grupach 20-osobowych wraz z opiekunami. Przed wyjazdem uczniowie uzyskali wsparcie logistyczne i organizacyjne oraz zostali przygotowani w zakresie kulturowym, językowym i pedagogicznym. Przez cztery tygodnie uczniowie realizowali praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy. Uczestnicy projektu w wolnym czasie poznawali kulturę, historię i tradycję Niemiec, m. in. poprzez udział w wycieczkach do Lipska, Berlina i Drezna.
Uzyskanie dokumentu Europass - Mobilność w języku polskim i niemieckim przez uczestników projektu zapewni uznawalność kwalifikacji i umiejętności zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ułatwi dostęp do pracodawców. Zaświadczenie z oceną za staż uzyskaną wg ECVET będzie dodatkowym atutem.

 

Projekt  ,,EUROPEJSKA JAKOŚĆ W ZAWODZIE" został zaplanowany jako realizacja praktyki zawodowej, wpisanej w szkolny plan nauczania, uczniów klas III kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych.  Jak  zapowiada sam tytuł, projekt miał zapewnić wysoką jakość kształcenia w danym zawodzie i pozwolić zapoznać się z europejskimi standardami jakości pracy.

Cele projektu:
1) Podniesienie jakości pracy szkoły.
2) Poznanie nowoczesnych technik i technologii.
3) Poznanie nowoczesnych systemów jakości.
3) Przeniesienie zdobytych doświadczeń i wiedzy o nowoczesnych technikach, technologiach, metodach i systemach jakości na grunt lokalny.
4) Zwiększenie u uczestników stażu kompetencji zawodowych.
5) Zwiększenie mobilności zawodowej uczestników.
5) Podniesienie u uczestników poziomu posługiwania sie językiem angielskim, w szczególności językiem branżowym.

Wpływ projektu na uczestników stażu był ściśle związany z realizacją programu stażu, wypracowanego wspólnie z Tellus Group oraz brytyjskimi i polskimi pracodawcami. Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe pracując w nowoczesnych przedsiębiorstwach, uważanych za wzór jakości w UE.  Niektórzy nawiązali kontakty zawodowe, co zaoowocuje w przyszłości podjęciem pracy w angielskich przedsiębiorstwach. Dzięki codziennym relacjom z angielskimi pracodawcami uczniowie zwiększyli swoje kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie słownictwa branżowego.
Uczestnicy stażu uzyskali dokument Europass Mobilność, który potwierdzi zdobyte podczas stażu umiejętności we wszystkich krajach UE.
Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+ Akcka 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Na staż zawodowy do Plymouth w Wielkiej Brytanii wyjechało łącznie 36 uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

Projekt „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH i ZAWODOWYCH - Nowoczesne Szkoły Zawodowe ZDZ
w Kielcach” - skierowany był do 140 uczniów, którzy nabyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę. W ramach projektu odbyły się warsztaty sommelierskie, baristyczne i carvingu,  kursy zawodowowe  „Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” i „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, zajęcia z zakresu strzelania, samoobrony
i technik interwencji oraz kurs jeździecki. Zorganizowano też zajęcia wyrównawcze z matematyki, z języka polskiego oraz z języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z zakresu „Świadomości z Ekspresji i Świadomości Kulturalnej”, poradnictwo pedagogiczno psychologiczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Projekt edukacyjny „INNOWACJE TWOJĄ SZANSĄ!” - skierowany był do 80 uczniów klas policyjnych,  strażackich
i wojskowych Szkół ZDZ w  Kielcach. Obejmował dodatkowe lekcje matematyki, zajęcia na basenie, siłowni, strzelnicy, musztrę, obóz przetrwania, kursy samoobrony, młodszego ratownika, doradztwo zawodowe, płatne staże w firmach.

 

Projekt edukacyjny „NOWOCZESNA EDUKACJA” - skierowany był do 50 uczniów Liceum Profilowanego ZDZ w Kielcach. Obejmował uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii ICT oraz j. angielskiego, a także poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej.

 
Projekt edukacyjny „WIEDZA I KWALIFIKACJE - FUNDAMENTEM SUKCESU” - skierowany był do 190 uczniów Szkół ZDZ
w Kielcach. Obejmował cykl zajęć pozalekcyjnych z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. hiszpańskiego, doradztwo zawodowe, ekspresję kulturalną i wycieczki, kursy obsługi wózka jezdniowego, stylizacji paznokci, samoobrony i nurkowania.

 

Projekt edukacyjny „ZAWODOWA SZKOŁA SUKCESU” - skierowany był do 190 uczniów Szkół ZDZ w Kielcach.  Obejmował cykl zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego oraz przeszkolenie
z przedsiębiorczości dla uczniów, którzy nie planują zdawania matury.

 

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer